Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

 

 


Regulamin konkursu pod nazwą
„Remontuj ze Zleceniomatem i wygraj nagrody”
(dalej „Konkurs”)§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Vaiacom Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-950), os. Zgody 8/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000469186, NIP: 678-314-81-69, REGON 122895436 (dalej „Organizator”).

2. Czas trwania Konkursu: od dnia 25.05.2020 roku od godziny 0:00 do dnia 30.06.2020 roku do godziny 23:59.s

3. Miejscem Konkursu jest serwis internetowy prowadzony przez Organizatora w domenie www.zleceniomat.pl (dalej „Serwis”).

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18.lat, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy spełnią warunki niniejszego regulaminu (dalej „Uczestnik Konkursu”). Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem Konkursu.

5. Konkurs nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego ani loterii promocyjnej, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19.11. 2009 r. o grach hazardowych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 847, z późn. zm.).

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Do udziału w Konkursie niezbędne jest, w okresie trwania Konkursu, spełnienie łącznie następujących warunków:

a) utworzenie w Serwisie wyceny zlecenia wraz z podaniem danych kontaktowych (mail) i akceptacją regulaminu serwisu.
b) wybór wykonawcy/wykonawców zlecenia spośród otrzymanych w Serwisie ofert,
c) wypełnienie zadania konkursowego polegającego na wystawieniu w Serwisie oryginalnej i ciekawej opinii na temat realizacji przez wykonawcę zlecenia.
d) dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez przesłanie maila zgłoszeniowego na adres konkurs@zleceniomat.pl zawierającego nr zlecenia, którego zgłoszenie i opinia dla wykonawcy dotyczy oraz imię i nazwisko zgłaszającego.

2. Jeden Uczestnik Konkursu może dokonać dowolnej liczby zgłoszeń konkursowych, lecz muszą one dotyczyć różnych zleceń i może zostać nagrodzony wyłącznie jeden raz, bez względu na ilość zgłoszeń konkursowych.

3. Uczestnik Konkursu przystępując do udziału w Konkursie akceptuje warunki niniejszego regulaminu i oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu.

§3. NAGRODY, WYŁONIENIE LAUREATÓW KONKURSU

1. Nagrodami w Konkursie są 4 (cztery) karty podarunkowe, każda o wartości 500,00 (pięćset) złotych brutto do wykorzystania w sieci stacjonarnych sklepów CASTORAMA lub IKEA na terenie Polski na zakupy dowolnych towarów (dalej „Nagrody”). Zasady realizacji karty podarunkowej określa jej wydawca.

2. Zwycięzcami Konkursu zostaną 4 (cztery) osoby (dalej „Laureat” lub „Laureaci”), których zadanie konkursowe zostanie uznane przez Organizatora za najciekawsze i najbardziej oryginalne.

3. Wyłoniona przez Organizatora komisja konkursowa dokona wyboru Laureatów Konkursu w następujących terminach:

a) w dniu 08.06.2020 r. – przyznanie pierwszej z Nagród,
b) w dniu 15.06.2020 r. – przyznanie drugiej z Nagród,
c) w dniu 22.06.2020 r. – przyznanie trzeciej z Nagród,
d) w dniu 02.07.2020 r. – przyznanie czwartej z Nagród.

4. Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi w Serwisie oraz na fanpage`u Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook, z podaniem danych osobowych Laureata - imię i nazwisko, miasto Laureata, w terminie do 3 dni od dnia wyłonienia Laureata w poszczególnych terminach wskazanych w ust. 3. powyżej. Laureat zostanie także powiadomiony o przyznaniu Nagrody mailowo na adres e-mail wskazany podczas zgłaszania uczestnictwa w Konkursie.

5. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie swoich danych na liście laureatów Konkursu w sposób wskazany w ustępie 4. powyżej.

6. Nagroda w Konkursie podlega ubruttowieniu w ten sposób, że Organizator przyznaje Laureatowi Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej należnemu podatkowi od nagród. Kwota podatku (10% wartości Nagrody) jest płatna przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

7. Nagroda zostanie wysłana do Laureata za pośrednictwem firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru Nagrody, na wskazany przez Laureata adres, najpóźniej w terminie 14 dni od wyłonienia Laureata, o ile Laureat przekaże dane osobowe, o których mowa w ust. 8. poniżej. Koszt wysyłki Nagrody ponosi Organizator.

8. Warunkiem wysłania Laureatowi Konkursu będącemu osobą fizyczną Nagrody jest wypełnienie przez laureata Konkursu Formularza Podatkowych Danych Osobowych (Załącznik nr 1 do regulaminu). W przypadku nie wypełnienia Formularza Podatkowych Danych Osobowych, bądź nieodebrania Nagrody od kuriera Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Laureata nieprawdziwych danych adresowych uniemożliwiających dostarczenie Nagrody.

10. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę, czy też wymiany Nagrody na inną. Nie narusza to uprawnień Uczestnika Konkursu wynikających z rękojmi za wady, które będą realizowane na zasadach określonych w przepisach prawa.

11. Uczestnik Konkursu zgłaszając zadanie konkursowe do Konkursu oświadcza i zapewnia, że zadanie konkursowe będzie oryginalne, nie naruszy praw osób trzecich, oraz że Uczestnikowi Konkursu zgłaszającemu rozwiązanie zadania konkursowego przysługują majątkowe i osobiste prawa autorskie do zgłaszanej opinii w Serwisie. Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora od odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich związanych ze zgłoszeniem przez Uczestnika Konkursu do Konkursu rozwiązania zadania konkursowego w odniesieniu, do którego oświadczenie zawarte w niniejszym ustępie jest nieprawdziwe w całości lub w części.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie, jeżeli działania Uczestnika Konkursu są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym regulaminem Konkursu.

§4. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są przez Organizatora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 („Rozporządzenie „RODO”) oraz powszechnie obowiązujących przepisów.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia RODO. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię i nazwisko i/lub nick Uczestnika Konkursu, a w przypadku Laureatów także adres do wysyłki Nagrody i dane wskazywane w Formularzu Podatkowych Danych Osobowych.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie dla celów Konkursu. Po zakończeniu Konkursu, wydaniu Nagród i upływie terminu do składania reklamacji dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną usunięte przez Organizatora.

4. Uczestnik Konkursu ma prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody, a także ma prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. W celu wykonywania swoich praw związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z Organizatorem pisemnie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: ido@zleceniomat.pl

§5. REKLAMACJE

1. Reklamacje dot. Konkursu można składać w formie pisemnej na adres Vaiacom Sp. z o.o. os. Zgody 8/9, 31-950 Kraków lub mailowo na adres: konkurs@zleceniomat.pl. wpisując w tytule wiadomości „Reklamacja – konkurs: „Remontuj ze Zleceniomatem i wygraj nagrody”.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres osoby zgłaszającej reklamację, a także powód i szczegółowe uzasadnienie reklamacji. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika Konkursu. Każda z reklamacji jest rozpatrywana indywidualnie przez Organizatora.

3. Organizator informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Organizatora, Uczestnik Konkursu może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, www.krakow.wiih.gov.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Uczestnik Konkursu ma także możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie treści dot. Konkursu zawarte w materiałach informacyjno-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

3. Organizator ma prawo do przedłużenia Konkursu lub jego wcześniejszego zakończenia. O przedłużeniu, bądź wcześniejszym zakończeniu Konkursu Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani z co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na wskazany przez Uczestnika Konkursu adres e-mail. Przedłużenie bądź wcześniejsze zakończenie Konkursu nie będzie powodować utraty praw nabytych przez Uczestnika Konkursu.

4. Organizator ma także prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulamin jedynie z ważnych przyczyn (np. zmiana zasad Konkursu, zmiana terminu trwania Konkursu, zmiana przepisów prawa). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, odpowiednia informacja o zmianach w regulaminie zostanie umieszczona w Serwisie, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. W razie braku akceptacji zmienionego regulaminu, Uczestnik Konkursu ma prawo do rezygnacji z udziału w Konkursie. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Uczestnika Konkursu do rezygnacji z udziału w Konkursie w każdym czasie

5. Treść regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie na stronie:
www.zleceniomat.pl/strony/konkurs_regulamin
Załącznik1

 

Zespół serwisu
zleceniomat.pl
Kraków, dnia 18 maj 2020 roku
Szukaj
int(0)